ŠTATÚT
                 Žiackej školskej rady

                 pri Spojenej škole
                 v Nižnej

Preambula


Založenie Žiackej školskej rady je vyjadrením konkrétneho demokratizačného prvku v živote školy. Vychádzame z doterajších skúseností na úseku vnútorného riadenia školy a sme presvedčení, že netradičnými formami spolupráce vedenia školy, učiteľov a žiakov prispejeme k zvyšovaniu kvality života školy.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Žiacka školská rada ( ďalej len ŽŠR ) sa ustanovuje pri Spojenej škole v Nižnej.
 2. Cieľom ŽŠR je združovať zástupcov jednotlivých tried a v spolupráci s vedením školy zjednocovať ich úsilie pri plnení programu vzdelávania a výchovy v škole.
 3. Hlavnou povinnosťou ŽŠR je chrániť a obhajovať práva a oprávnené záujmy žiakov v zmysle zásad demokracie a slobody prejavu a názorov, vychádzať z ustanovení zákona SNR č. 542/1990 Zb. z. o Štátnej správe a samospráve v školstve v znení neskorších predpisov a iných právnych noriem, § 7 b.
 4. ŽŠR je rovnocenným partnerom pedagogického zboru a vedenia školy vo veciach týkajúcich sa práv a oprávnených záujmov žiakov.
 5. ŽŠR zameriava svoju pozornosť na mimoškolskú činnosť, vyučovanie a na kvalitu života v škole.

Článok 2

Úlohy ŽŠR

 1. Vyjadruje sa k programu výchovnej a vzdelávacej práce na školský rok a podáva doplňujúce návrhy.
 2. Podieľa sa na určovaní obsahu a spôsobov spolupráce školy s podnikmi, inštitúciami alebo jednotlivcami, ktorí sa spolupodieľajú na rozvoji osobnosti žiakov a vyjadruje svoj názor na uzatváranie dohôd na túto spoluprácu riaditeľovi školy.
 3. Vytvára a podporuje také iniciatívy, ktoré vedú k rozvoju osobnosti žiakov (výchovnej i vzdelávacej zložky vyučovania).
 4. Spolurozhoduje o organizácii podujatí v mimoškolskej činnosti prevádzaných inými organizáciami pre našich žiakov alebo v súčinnosti s nimi, predovšetkým na úseku kultúry, športu a spoločenského života mesta a okolia.
 5. Presadzuje a obhajuje spolu s riaditeľom školy záujmy školy v štátnych, samosprávnych a spoločenských orgánoch a organizáciách a súkromnej sfére.
 6. Presadzuje a obhajuje záujmy žiakov vo vedení školy, v pedagogickej rade školy, na verejnosti, v štátnych, samosprávnych a spoločenských orgánoch a organizáciách na súkromnej sfére a vystupuje v mene žiakov.
 7. Vyjadruje sa k návrhom na  vyznamenania žiakov školy a sama iniciatívne predkladá vedeniu školy návrhy na vyznamenanie.
 8. Vyjadruje sa k závažným priestupkom žiakov školy a napomáha pri dodržiavaní vnútorného poriadku školy.
 9. Vyjadruje sa k organizačnému chodu školy - k vnútornému poriadku školy, k začiatku vyučovania, k prestávkam, k uniformám a pod.
 10. ŽŠR má právo rozhodnúť o spôsobe delegovania zástupcov žiakov školy do rôznych žiackych samosprávnych organizácií obce alebo regiónu.

Článok 3

Vytvorenie a zánik ŽŠR

 1. ŽŠR je zastupiteľský orgán a skladá sa aspoň z jedného zástupcu každej triedy denného štúdia.
 2. Členov ŽŠR delegujú triedne rady.
 3. ŽŠR sa vytvára na školský rok.
 4. Koordinátor ŽŠR je delegovaný zástupca pedagogického zboru.
 5. ŽŠR zaniká zrušením školy.
 6. ŽŠR zaniká vlastným rozhodnutím.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

A) PRÁVA ČLENOV

 1. Predkladať námety, návrhy, sťažnosti a žiadosti o pomoc pri riešení problémov súvisiacich s činnosťou člena ŽŠR a jeho spolužiakov.
 2. Voliť a byť volený do orgánov ŽŠR.

B) POVINNOSTI ČLENOV

 1. Aktívne sa zúčastňovať na činnosti ŽŠR.
 2. Dodržiavať štatút ŽŠR pri SŠ Nižná
 3. Vykonávať zverené funkcie a úlohy.
 4. Tlmočiť postrehnuté nedostatky a problémy na zasadnutí ŽŠR; požadovať riešenie situácie.
 5. Neúčasť je potrebné ospravedlniť u predsedu, alebo koordinátora ŽŠR. Pri trikrát sa opakujúcej neospravedlnenej neúčasti na zasadaní môže byť člen navrhnutý na vylúčenie zo ŽŠR.

Článok 5

Rokovací poriadok ŽŠR

 1. ŽŠR zasadá z  iniciatívy žiakov alebo riaditeľa školy.
 2. ŽŠR si volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu, kultúrneho a športového referenta a pokladníka
 3. Úlohou predsedu ŽŠR je organizovať jej činnosť, viesť jej zasadnutia, komunikovať s vedením školy a zastupovať ŽŠR na verejnosti.
 4. ŽŠR môže prijímať rozhodnutia, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú platné, ak boli schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov ŽŠR.
 5. ŽŠR sa schádza podľa potreby; minimálne raz za 2 mesiace.
 6. Mimoriadne zasadnutie ŽŠR môže zvolať predseda ŽŠR z vlastnej iniciatívy, riaditeľ školy alebo 1/3 členov.
 7. ŽŠR môže pre svoju činnosť využívať stále alebo dočasné komisie, ktoré na svoje zasadnutie môžu podľa potreby pozývať členov ŽŠR.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny v štatúte ŽŠR je možné uskutočňovať a dopĺňať len na základe prejednania na zasadnutí ŽŠR s potrebnou nadpolovičnou väčšinou členov a po prerokovaní s riaditeľom školy.
 2. Články nadobúdajú účinnosť dňom

 

V Nižnej dňa 10. septembra 2011